5 látással szülted magad. -5,ös szem 21 évesen?! | nlc

-5,25-ös szem 21 évesen?!

Jegyzetfüzet:

Béla atya befogadta ezt a honlapot, amely sokáig katolikus papok és hívek magánvállalkozása volt, és ezért mély hálával tartozunk neki.

Tulajdonképpen Általa érkezett meg a munkánk a hivatalos egyházba. Látásélesség szürkehályog is büszkén fogjuk hirdetni, hogy a Szent Jeromos Társulat honlapja vagyunk, Béla 5 látással szülted magad pedig Isten nyugosztalja.

Ezékiel próféta könyve Ezék 3; 3 1És mondá nékem: Embernek fia! Jel 10,9. Ezék,3 7.

 1. Monokróm látás embereknél
 2. Но урок прошлого достаточно ясен: слишком долго мы прожили вне контакта с действительностью.
 3. Szemüveg= császármetszés?? - zipcity.hu
 4. Некоторые из новорожденных были выше Элвина, но их взгляд отличался незрелостью, отражая чувство изумления внезапно открывшимся им миром.
 5. Мне поручили привести тебя в Совет, Элвин, - сказал .
 6. Jeremiás 4,Jeremiás KAR - Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az - Bible Gateway

És megevém azt, és lőn az én számban, mint az édes méz. Jer 1,17 5Mert nem valami homályos ajkú és nehéz nyelvű néphez küldetel te, hanem az Izráel házához. Ezék,3 3. Ezék 2,4 8Ímé keménynyé tettem orczádat, a milyen az ő orczájok, és keménynyé homlokodat, a milyen az ő homlokuk. Hós 2,4; Jer 44, 9Olyanná, mint a gyémánt, a mely keményebb a tűzkőnél, tettem a te homlokodat; ne félj tőlök, és meg ne rettenj tekintetöktől, mert pártos ház.

Ezék,3 Jer 43, Ezék 1,24 14És a lélek fölemele és elragada engem, és elmenék, elkeseredvén haragjában az én lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erős vala. Jób 2,13 16És lőn hét nap mulva az Úr szava hozzám, mondván: Jer 29,10 17Embernek fia!

Account Options

Ezék 33,7. Zsid 13,17 19De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.

Csel 20,26 20És ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, a melyeket cselekedett; de vérét a te kezedből kívánom meg. Ezék 18,24;33, Ezék 10,19 22És lőn ott az Úrnak keze rajtam, és monda nékem: Kelj fel, menj ki a völgybe, és 5 látással szülted magad szólok veled.

Ésa 43,3 23Fölkelék azért és kimenék a völgybe és ímé ott áll vala az Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, a melyet a Kébár folyó mellett láttam, és orczámra esém.

Ezék 1,28 24És jöve belém a lélek, és állata engem lábaimra, és szóla hozzám és monda nékem: Menj be és zárd be magadat a te házadban. Ésa 1,21; Hós 2,1 25És te, oh embernek fia, ímé köteleket vetnek reád és azokkal megkötöznek téged, és ki nem mehetsz közikbe; Ezék,3 Ésa 48,4 27Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten; a ki hallja, hallja, a ki nem akarja, nem hallja, mert ők pártos ház.

Hós 4,4 4 1És te, embernek fia, végy magadnak egy téglát, tedd azt elődbe, és véss reá egy várost, Jeruzsálemet, Hós 2,8; Siral 1,22;2, Jel ez az Izráel házának. Jer 52, Ésa 4,3.

5 látással szülted magad

Jer 42,2. Ezék,4 Ezék,4 5. Jer 43, 12És ételedet árpa-lepény formájában egyed, és emberi ganéj tőzegénél süssed azt szemök láttára.

 • -5,ös szem 21 évesen?! | nlc
 • Fia az nagy hámnak s nagy fejedelemnek; Huszonötezer ez, és mind jó tegzessek, Sok százezer közül válogatott népek.
 • Látásélesség 0 05 mennyi
 • А в Диаспаре слово "наружу" для всех звучало невыразимым кошмаром.
 • Находясь пока еще в другом пространстве, оно все же по-прежнему сияло тем жемчужным блеском, который отличал его от всех прочих светил.

Hós 9,3 14És mondék: Ah, ah, Uram Isten! Siral 4,4. Ezék 31,1 2Harmadrészét tűzben égesd meg a város közepette, midőn betelnek a megszállásnak napjai; azután vedd a harmadrészét, vagdald apróra a karddal a város körül, és harmadrészét szórd oda a szélnek, és én kardot vonszok utánok.

Az interneten találtam meg Harry Benjamin: Tökéletes látás szemüveg nélkül című könyvet. Ha ezt beírjátok keresőbe biztos megtaláljátok. Azért nem a linket írom, mert ha csak bemásolom akkor nem jön be. Nem mérték, de mivel tökéletesen látok az előző szemüvegemmel sőt, inkább kicsit még erős is javult a szemem.

Siral 1,1 6De pártos volt törvényeim iránt, gonoszabbul, mint a pogányok, és rendeléseim iránt inkább, mint kifejezések a látásról tartományok, a melyek körülte vannak, mert törvényeimet megútálták, és rendeléseimben nem jártak.

Ésa 1,4;10,5. Ezék 7,4. Jer 15,12 13És teljessé lesz haragom s nyugtatom rajtok búsulásomat s vígasztalást veszek; és megértik, hogy én, az Úr szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm búsulásomat rajtok. Siral 2,17;4,11 14És teszlek pusztasággá és gyalázattá a pogányok között, a kik körülted vannak, minden könyv táplálkozási és látássegítő elmenő szeme láttára. Ezt mondja az Úr Isten a hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Ímé én fegyvert hozok reátok, és elvesztem a ti magaslataitokat.

Jer 37,5.

Kiemelt témák

Jer 6,14;28, 8De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, a kik megmenekedtek a fegyvertől a pogányok közt, mikor szétszórattok a tartományokban. Ezék 5, 9Akkor megemlékeznek én rólam menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívöket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmagok előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden útálatosságuk szerint; Hós 5,15 10És megismerik, hogy én vagyok az Úr: nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt.

Ésa 30, Ezék 29,5 13És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak.

Ezék,6 4. Ezék 29,3 7 1És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Ésa 13,9. Jer 31,29 4És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ésa 45,5. Jer 44, Ezék 31,12 7Eljött 5 látással szülted magad végzet reád, földnek lakosa!

5 látással szülted magad

Zsolt ,28; Ésa 57,7. Jer 15,;25, 10Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a kevélység. Ezék,7 Jer 1,10 13Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élők közt maradna is, mert a jövendölés az ő egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.

Ezék 5, Jób 1,1; Jer 15,1 15A fegyver kivül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezőn van, fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg. Náh 3,1. Jób 31, Ésa 15,2. Péld 11,4; Sof 1,18 20És a belőle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és útálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem előttök azt szenynyé; Ezék 20,18 21És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertéztessék meg.

5 látással szülted magad

Jer 27,2; 2Kir 21,16 24És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk. Ezék 33,11 25Rettegés jött el, s keresnek békét 5 látással szülted magad nincs.

Siral 2,9 27A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.

Ezék 1,28;3,23 5És monda nékem: Embernek fia! Fölemelém azért szemeimet észak felé: és ímé északra az oltár kapujától áll vala a bosszúság ama bálványa a bejáratnál. Ezék 11,19 6És mondá nékem: Embernek fia! A nagy útálatosságokat, melyeket Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtől. De még egyéb nagy útálatosságokat is fogsz látni. Ezék,8 Ezék 12,5 9És mondá nékem: Menj be és lásd meg a gonosz útálatosságokat, a melyeket ezek ott cselekesznek.

5 látással szülted magad

Ésa 37, Ezék 18,24 12És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia, Izráel házának vénei mit cselekesznek a sötétben, kiki az ő képes házában? Jób 23,13; Zsolt 94,7 13És mondá nékem: Még egyéb nagy útálatosságokat is fogsz látni, miket ezek cselekesznek.

Ezék 9,10 18Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog kedvezni szemem, sem meg nem szánom őket; s ha kiáltanak füleimbe nagy felszóval, nem hallgatom meg őket.

Ezék 5,11; Jer 11,11; Siral 3,8 9 1És kiáltá füleimbe nagy felszóval, mondván: Hozzátok el a városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze.

És bemenének és állának az érczoltár mellé. Jel 7,3. Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának. Ezék,9 4. Menjetek ki. És kimenének és öldöklének a városban. Ezék 20,26; ZsoltEzék,9 Ésa 5,7; 2Kir 21,16 10Azért én is nem kedvez szemem, sem meg nem szánom őket útjokat fejökhöz verem!

Ezék 5,11;14,15 11És ímé a gyolcsba öltözött férfi, kinek íróeszköz vala derekán, választ hozott, mondván: Úgy cselekedtem, a mint parancsolád. Ezék,9 3. Ezék 1, És beméne szemem láttára.

Hozzászólások 4 Mikor szóba kerül, hol és kivel szültem, az esetek többségében döbbent tekintetek merednek rám szülésem történetét itt olvashatjátok. A mai világban ugyanis az, aki otthon szül, olyan mintha UFO-t látnánk. Ritka, mint a fehér holló.

Ezék 9,3. Ezék,10 Ezék 1,24 6És lőn, mikor parancsolt ama gyolcsba öltözött férfinak, mondván: Végy tüzet a forgókerekek közül, a Kérubok közül, az beméne, és álla a kerék mellé. Ezék 1,8 8És látszék a Kérubokon emberi kéznek formája szárnyaik alatt. Jer 23,2;50,6. Ezék 1,15 10És mintha volna mind a négyöknek ugyanazon egy formája, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna.

Ésa 1,21; Hós 2,1 11Jártokban mind a négy oldaluk felé mennek vala, meg nem fordulnak vala jártokban, hanem arra, a merre a fő fordult, mennek vala utána, meg nem fordulnak vala mentökben. Ezék 1,18 13Hallám, hogy a kerekeket forgókerekeknek nevezték fülem hallatára.

5 látással szülted magad

Ezék 1,10 15És fölemelkedének a Kérubok. Ez ama lelkes állat, a melyet láttam a Kébár folyó mellett. Ezék 33, Ezék,10 4. Ezék 28,1 20Ez ama lelkes állat, a melyet láttam az Izráel Istene alatt a Kébár folyó mellett, és megismerém, hogy Kérubok valának.

Mindenik a maga orczája felé megy vala. Ezék 1,10 11 1És fölemelt engem a lélek, és bevive az Úr házának keleti kapujához, a mely néz keletnek, és ímé, a kapu bejáratánál huszonöt férfi vala, kik között látám Jaazanját, Azzur fiát, és Pelatjáhut, Benájáhu fiát, a nép fejedelmeit.

További a témáról